ระบบการจับคู่การแข่งขันไพ่บริดจ์แบบดูปลิเขต (duplicate)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภาณุมาศ นักษัตรมณฑล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วรเศรษฐ สุวรรณิก

  • พบสิทธิ์ กมลเวชช

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ระบบการจับคู่การแข่งขันไพ่บริดจ์แบบดูปลิเขต (duplicate) มีจุดประสงค์ในการจัดทำโครงงานเพื่อนำความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการพัฒนาโครงงาน ซึ่งโครงงานนี้เน้นการคิดและกำหนดขั้นตอนวิธี (algorithm) ที่เหมาะสมสำหรับการจับคู่ทีมผู้แข่งขันรวมถึงกำหนดขั้นตอนวิธี (algorithm) ในการจัดบอร์ดสำหรับการแข่งขัน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการแข่งขันบริดจ์ ทั้งในเรื่องความถูกต้อง ระยะเวลาและความยืดหยุ่นในการจัดการแข่งขันและพัฒนาเป็นระบบสารสนเทศ เพื่อความสะดวกในการจัดการแข่งขัน Abstract: Duplicate Bridge Tournament Matching System Goal is to use the Science knowledge to develop the project. This project focuses on using the best algorithm to match each team and to arrange the tournament’s board. This will improve the Bridge competition on working correction, the tournament’s time arrangement, and developing to information technology.