พิษเบื้องต้นของสารสกัดจากเมล็ดโพธิ์ทะเล (Thespesia populnea) ที่มีต่อหนู (Mus musculus)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รัชฎาภรณ์ ประมงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุรพล วิเศษสรรค์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษานี้เป็นการศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดจากโพธิ์ทะเล (Thespesia populnea) ที่มีต่อหนู (Mus musculus) โพธิ์ทะเลเป็นไม้ชายเลนในวงศ์ Malvaceae ซึ่งมีสารกอสซิปอล (Gossypol) เช่นเดียวกับที่พบในเมล็ดฝ้าย เมื่อศึกษาพิษเบื้องต้นของสารที่สกัดด้วยเอทานอลโดยฉีดผ่านผิวหนังด้านท้องของหนู ปริมาณ 0.5 ml พบว่า หนูมีอาการไม่อยากอาหาร และมีน้ำหนักตัวลดลง เมื่อผ่าดูอวัยวะภายในพบว่าน้ำหนักตับต่อน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น มดลูกมีขนาดใหญ่ขึ้นแต่อัณฑะและถุงเก็บอสุจิมีขนาดเท่าเดิม และไม่มีผลกับปริมาณเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว This study is set to evaluate toxicity of Pho Talay (Thespesia populnea) seeds extracts against mouse (Mus musculus). This plant belongs to the family Malvaceae that is closely related to cotton (Gossypium hirsutum). The seeds of this plant compose of similar compounds such as gossypol. The aqueous extract of Thespesia populnea seeds, which was extracted with ethanol, on mice by intraperitoneal injection of extract (0.5 ml) showed that mice were depressed in appetite and loss of body weight. Ratio of liver weight to body weight increased. Uterus was enlarged but no significant change in the testis and seminal vesicle size. Furthermore, the red blood cell count and the amount of white blood cell were not changed.