เว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับการจัดเรียงบรรจุภัณฑ์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธันยธร ลีลาวัชรมาศ

  • สิริลักษณ์ ลิขิตบวร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พบสิทธิ์ กมลเวชช

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับการจัดเรียงบรรจุภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งของระบบโลจิสติกส์ (Logistics) ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารจัดการในการวางแผน ดำเนินการ และการควบคุม เพื่อก่อให้เกิดกระบวนการผลิต การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ และการกระจายสินค้า (Distribution) โดยจัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการจัดเรียงบรรจุภัณฑ์ในการขนส่งสินค้าไปยังจุดหมายปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบจะทำการคำนวณพื้นที่ที่ใช้ในการจัดเรียงให้คุ้มค่ามากที่สุด และเรียงลำดับการขนส่งสินค้า พร้อมทั้งยังคำนึงถึงน้ำหนักในการซ้อนทับของบรรจุภัณฑ์แต่ละระดับให้เหมาะสมที่สุด ทำให้ผู้ใช้งานสามารถวางแผนการขนส่งสินค้าและใช้เวลาในการจัดเรียงบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการในแต่ละครั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ