กราฟจุดยอดกลที่มีจำนวนจุดยอดเป็นเลขคู่

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มัฑนา ดงปาลี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาอื่นๆ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษากราฟวัฏจักรที่มีจุดยอดเป็นเลขคู่ ตั้งแต่ 6 จุดขึ้นไป และมีเส้นเชื่อมทุกจุดที่อยู่ตรงข้ามกัน ว่าสามารถหาค่าของเลขกลได้ในช่วงขอบเขตเท่าใด และการเรียงตัวเลข 1 ถึง N (N = จำนวนจุดยอด +จำนวนเส้นที่ปรากฏบนกราฟ) เพื่อให้ได้มาซึ่งเลขกลนี้ มีวิธีการอย่างง่ายเป็นอย่างไร โดยใช้ความรู้พื้นฐานทางตรรกศาสตร์ ทฤษฎีกราฟ และทฤษฎีรหัสมาช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาและออกแบบเพื่อหาคำตอบดังกล่าว นอกจากนี้ยังสามารถใช้ความรู้ทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นมาช่วยในการสุ่มผลลัพธ์จากกลุ่มตัวเลข เพื่อหากลุ่มของตัวอย่างที่จะนำไปวิเคราะห์หาสมการของ n จุดยอด

We study cycle graphs with even vertices but at least 6 vertices and have an edge between opposite the vertices. We will find bound of magic numbers and how the numbers 1 to N (N = numbers of vertices + numbers of edges in a graph) may be assigned to vertices and edges in general. Finally, we give a process that is easy to do so by use of Logic, Graph Theory, Coding Theory, and knowledge of computer programming.