หัวกำเนิดพลาสมาจากการอาร์คในสุญญากาศ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฉัตรชัย พรมสุ้ย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิษณุ พูลเจริญศิลป์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างและทดสอบหัวกำเนิดพลาสมาจากการอาร์คในสุญญากาศแบบพัลส์ โดยใช้ทองแดง อะลูมิเนียม และสแตนเลสเป็นขั้วแคโทด พบว่า กระแสอาร์คมีค่าสูงสุดประมาณ 120A และ สามารถ พบสเปกตรัมการเปล่งแสงของทองแดง อะลูมิเนียม และสแตนเลส ได้แก่ Cu I Cu II Cu III Al I Al II Al III Fe I Fe II Cr I และ Cr II ตามลำดับ โดยสเปกตรัมไอออนจะมีความเข้มสูงกว่าอะตอม ด้วยเทคนิค หัววัดของแลงเมียร์(ไม่มีการไบแอส) พบว่า กระแสจากหัววัดมีค่าสูงสุดประมาณ 20 A เทียบกับกระแสอาร์ค และในขณะที่มีท่อโซลินอยด์แนวตรงระหว่างหัวกำเนิดและหัววัด กระแสสูงสุดจะมีค่าประมาณ –12A