พลาสมาเนื้อเดียวที่ระดับความดันบรรยากาศ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เอกพงศ์ บัวชุม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิษณุ พูลเจริญศิลป์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การสร้างพลาสมาเนื้อเดียวที่ระดับความดันบรรยากาศ โดยหัวกำเนิดแบบไดอิเล็กทริกขวางกั้น เป็นเทคโนโลยีที่ง่าย และราคาถูกไม่มีระบบสุญญากาศที่ซับซ้อนเหมาะสำหรับงานประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ เช่น กระบวนการฆ่าเชื้อ ขจัดคราบสิ่งสกปรก รวมทั้งใช้ในการศึกษากระบวนการเกิดพลาสมาที่ระดับความดันอากาศ เมื่อให้ศักย์ไฟฟ้ากระแสสลับและกระตุ้นการแตกตัวด้วยก๊าซฮีเลียมและอากาศ ที่ระดับความดัน 1 บรรยากาศ จากการวัดสเปกตรัมทางแสงพบว่า แสงที่เปลงออกมาประกอบไปด้วยไนโตรเจน ไอออนของไนโตรเจน อีเลียมและไอออนของฮีเลียม และระยะทางระหว่างขั้วไฟฟ้าที่เหมาะสมในการสร้างพลาสมาเนื้อเดียวที่ความดันบรรยากาศอยู่ในช่อง 1 – 2 มิลลิเมตร