การศึกษาสายพันธุ์ของอ้นที่เป็นพาหะของ P. marneffei

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เนวี สุขุมกาญจนะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศันสนีย์ ชัยโรจน์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ต้องการหาว่า อ้นที่พบในประเทศไทยมีเชื้อ P. marneffil อยู่หรือไม่ทั้งนี้เนื่องจากมีการพบว่า อ้นในแถบประเทศเวียดนามและทางประเทศจีนตอนใต้มีเชื้อ P. marneffei อยู่ในอวัยวะ เช่น ปอด ม้าม ตับ และ intestinal content และยังพบเชื้อนี้อยู่ในเลือด รวมทั้ง พื้นดินที่อ้นอาศัยอยู่ แต่ในการศึกษาครั้งนี้จะไม่ศึกษาหาเชื้อ P. marneffei ในดิน จากรายงานที่กล่าวมาจึงมีความเป็นไปได้ที่ อ้นจะเป็นพาหะของเชื้อ P. marneffei เมื่อทดลองหาเชื้อ P. marneffei ในอ้นที่ได้จากประเทศทั้งหมด 3 ตัว ยังไม่พบเชื้อ P. marneffei ในอวัยวะภายในตามที่กล่าวมา ฉะนั้นจึงควรที่จะศึกษาต่อไป