การศึกษาอิทธิพลของหมู่แทนที่รอบวงเบนซีนต่อแถบพลังงานในโพลีเฟนิลีนไวนิลีน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อธิคม เพียงโงก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุภา หารหนองบัว

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติทางโครงสร้างที่สัมพันธ์กับสภาพการนำ ไฟฟ้าของโพลีเฟนิลีน ไวนิลีน (Polyphenylene vinylene, PPV) โดยใช้วิธีเพิ่มหมู่แทนที่ชนิดต่างๆ เข้าไปรอบวงเบนซีน แล้วทำการคำนวณความกว้างของแถบพลังงาน (ซึ่งแปรผกผันกับสภาพการนำไฟฟ้า) โดยวิธีทางเคมีควอนตัม