การวิเคราะห์ข้อมูลจากยานอวกาศเกี่ยวกับอนุภาคพลังงานสูงประเภทไอออนเหล็ก

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิศุทธิ์ วิเศษสิงห์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อุดมศิลป์ ปิ่นสุข

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้ทำโครงงานทำการเปรียบเทียบข้อมูลการปลดปล่อยอนุภาคพลังงานสูงที่เกิดจากการประทุบนดวงอาทิตย์ซึ่งวัดได้จากยานอวกาศ ACE (Advanced Composition Explorer) กับข้อมูลที่ได้จากการจำลองจากสมการขนส่งอนุภาคของรูฟโฟโล โดยใช้ระเบียบวิธีกำลังสองน้อยที่สุดและทำการคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์จากการวิเคราะห์ผลของการเปรียบเทียบทำให้ทราบถึง 1. ระยะทางอิสระเฉลี่ยของอนุภาคแต่ละระดับพลังงาน 2.ฟังก์ชันการปลดปล่อยอนุภาคต่อเวลาของแต่ละระดับพลังงาน 3. จำนวนอนุภาคที่ปลดปล่อยออกมาของแต่ละระดับพลังงาน โดยอนุภาคที่เราสนใจนำมาเปรียบเทียบในครั้งนี้คือ ไอออนเหล็ก เนื่องจากสามารถนำไปเชื่อมโยงกับผลการวิเคราะห์สถานะประจุของเหล็กเพื่อนำไปอธิบายกลไกการเกิดอนุภาคพลังงานสูงได้