การศึกษาการจัดการโรงเรือนและสิ่งแวดล้อมของฟาร์มสุกรขนาดกลางในอำเภอเมืองพิษณุโลก

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เมธิยา อุทำกา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รองเดช ตั้งตระการพงษ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยครั้งนี้มีการศึกษาด้วยกัน 2 ด้านคือ การจัดการโรงเรือนและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมจากการสำรวจพบว่า ฟาร์มของเอกชนทั้ง 6 แห่งมีการจัดการโรงเรือนเป็นระบบปิด(Evaporative System)ทั้งหมด ซึ่งข้อดีคือช่วยลดปัญหาเรื่องกลิ่นและเชื้อโรค พบว่ามี 1 ฟาร์มที่อยู่ใกล้แหล่งชุมชนและแหล่งน้ำสาธารณะมากกว่า 5 กิโลเมตรซึ่งไม่ตรงตามมาตรฐานที่กรมปศุสัตว์กำหนดไว้ ส่วนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม พบว่าทั้ง 6 ฟาร์มมีการบำบัดน้ำเสียขั้นต้นโดยใช้บ่อก๊าซชีวภาพและมีการบำบัดขั้นหลังโดยใช้สระพักแบบเปิดและสระชุดบึงพืชน้ำ จากการสำรวจพบว่ามีเพียง 1 ฟาร์มเท่านั้นที่มี สระพักแบบเปิดและสระชุดบึงพืชน้ำต่อเนื่องกัน ส่วนอีก 5 ฟาร์มที่เหลือมีเพียงสระพักแบบเปิด 1 สระซึ่งยังไม่สะอาดพอที่จะปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม ฟาร์มเอกชนทั้ง 6 ฟาร์ม ยังมีปัญหาด้านการจัดการและดูแลรักษาระบบก๊าซซึ่งควรได้รับการปรับปรุงและช่วยเหลือต่อไปในอนาคต Abstract: This project study in farm building management and environmental management. In this survey found 6 private farms have all a farm building is evaporative system. Benefit of evaporative system shown to decrease odour and microbes problem. And found 1 private farm beside community and water source more than 5 Km. For environmental management survey found 6 private farms have biogas for initial wastewater treatments system and found complete post wastewater treatments system which is found only 1 private farm. All of 6 private farms lack of biogas maintenance system so this is importance criteria for get to solve a biogas system problem in future.