การศึกษาทฤษฎีปรากฏการณ์ซีแมน กรณี n = 2 ของอะตอมไฮโดเจน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รัชดา ศรสุรินทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดร .ชนัญ ศรีชีวิน

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรากฏการณ์ซีแมนแบบไม่ปกติ คือ ปรากฏการณ์ที่เส้นสเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจนแยกออกเป็นหลายเส้นเนื่องจากอันตรกิริยาระหว่างโมเมนตัมเชิงมุมสปิน โมเมนตัมเชิงมุมวงโคจรและสนามแม่เหล็กภายนอก ปรากฏการณ์ซีแมนชนิดสนามออ่ น สนามเขม้ และสนามก้ำกึ่ง ในกรณีn = 2 ถูกวิเคราะห์ในรายละเอียดโดยการใช้ทฤษฎีเพอร์เทอร์เบชันประกอบกับพื้นความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของคราเมอร์ และโครงสร้างละเอียด ได้ผลที่สอดคล้องกันระหว่าง สนามอ่อน สนามก้ำกึ่งในทุกกรณี ส่วนผลจากสนามเข้ม สนามก้ำกึ่งสอดคล้องกันเฉพาะกรณีสถานะบริสุทธิ์(pure states) Anormalous Zeeman Effect is a phenomenon that the spectrum of H atom is splitted into several levels due to interaction of nonzero spin angular momentum orbital, angular momentum and applied magnetic fields. Weak, strong and intermediate–field zeeman effect in case of n = 2 are analyzed in details via time–independent perturbation theory using some background knowledges like Kramers’ relation and fine structures. There exist some correspondences between weak intermediate fields and also intermediate strong fields which are displayed as a graph.