การวิเคราะห์และสังเคราะห์วงจรกรองความถี่แบบสวิตซ์คาปาซิเตอร์ โดยใช้หลัก Signal-Flow Graphs

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • คมกฤช จีนกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนาวุธ เชื้อเจริญ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอการวิเคราะห์และสังเคราะห์วงจรกรองความถี่แบบวงจรสวิตซ์ คาปาซิเตอร์ โดยพิจารณาจากระบบสมการอนุพันธ์อันดับที่สอง แล้วอาศัยหลักการของ Signal Flow Graphs ในการวิเคราะห์หาฟังก์ชันถ่ายโอนของระบบ ซึ่งกรรมวิธีนี้จะทำให้ได้ผลเฉลยที่รวดเร็วและความถูกต้องมากกว่ากรรมวิธีอื่น จากหลักการนี้ได้ทำการทดสอบวงจรกรองความถี่ที่ได้ทำการออกแบบ โดยใช้โปรแกรม Pspice ซึ่งผลการทดลองที่ได้สอดคล้องต้องกันด้วยดีกับหลักการที่นำเสนอ This thesis presents the analysis and synthesis Swithed Capacitor from 2nd order differential equation by using Signal Flow Graphs find the filter transfer function, this method is fast and correct find solution more than method other. Complete design and experimental result is simulated by using Pspice program.