สารประกอบคีโตนและควิโนนที่เป็นพิษในสิ่งแวดล้อมและการศึกษาความเป็นไปได้ในการกำจัดด้วยวิธีทาง ไฟฟ้าเคมี

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จินดาพร แซ่ลิ่ม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิพัฒน์ ชูโต

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้ทำการศึกษาสารประกอบคีโตนและควิโนนที่เป็นมลพิษในสิ่งแวดล้อมได้แก่ Xanthone, Thioxanthone และ1,4 diaminoanthraquinone จากการศึกษาพฤติกรรมทางไฟฟ้าเคมีพบว่า สารประกอบ สามารถกำจัดได้ โดยการทำปฏิกิริยากับ superoxide เนื่องมาจากศักย์ไฟฟ้ามีค่าเป็นลบมากกว่า dioxygen หรือเกิดปฏิกิริยา reduction ที่ศักย์เป็นลบมากกว่า dioxygen และจาก การศึกษานี้ทำให้ทราบกลไกการ สลายตัวของสารประกอบควิโนน และสามารถนำไปประยุกต์ในการกำจัดของเสีย quinone จากสิ่งแวดล้อมได้