องค์ประกอบทางเคมีจากกิ่งมะยง (Bouea oppositifolia)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิจณิชญ์ เนรานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เยาวภา สุขพรมา

  • วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ส่วนสกัดหยาบเมทานอลจากกิ่งมะยง (Bouea oppositifolia) เมื่อนำมาทำการแยกให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีทางโครมาโทกราฟี สามารถแยกสารบริสุทธิ์ได้จำนวน 9 สาร ซึ่งเป็นสารที่มีการรายงานโครงสร้างมาแล้วจำนวน 4 สารคือ astilbin, gallic acid methyl ester, epicatechin และ fustin และอยู่ระหว่างการวิเคราะห์โครงสร้าง 5 สาร โครงสร้างทั้งหมดวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลทางสเปกโทรสโกปีโดยเฉพาะ 1D และ 2D NMRสเปกโทรสโกปี และเปรียบเทียบกับข้อมูล 1H และ 13C ที่ได้รายงานมาแล้ว