การสังเคราะห์และพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารประกอบเชิงซ้อน [Ru(Clazpy)3](PF6)2

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อรอุมา เกื้อกูลสงฆ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ขนิษฐา หาญสูงเนิน

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สังเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อน [Ru(Clazpy)3](PF6)2 จากปฏิกิริยาระหว่าง 5 chloro 2 (phenylazo)pyridine (Clazpy) กับ [Ru(Clazpy)2Cl2] ในตัวทำละลายเมทานอล และยืนยันโครงสร้างของสารประกอบเชิงซ้อนนี้โดยใช้เทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโกปีและเทคนิคอัลตราไวโอเลตสเปกโทรสโกปี