การออกแบบและสร้างรถจักรยานไฟฟ้า

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณรงค์ชัย บุตรวัง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธานินทร์ นุตโร

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้ออกแบบและสร้างรถจักรยานไฟฟ้า โดยดัดแปลงจากรถจักรยานแบบพับได้ โดยใช้พลังงานได้ทั้งแรงคนและพลังงานไฟฟ้า โครงงานนี้ใช้ชุดขับเคลื่อนสำเร็จรูป ซึ่งประกอบด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 24 โวลต์ 250 วัตต์ ชนิดเฟืองทดรอบช้า แบตเตอรี่ 24 โวลต์ ชุดส่งถ่ายกำลังและชุดวงจรควบคุมความเร็ว ซึ่งปรับได้ 2 ระดับ จากการศึกษาพบว่า รถจักรยานไฟฟ้าที่สร้างขึ้น สามารถใช้งานได้จริง จากการทดสอบสมรรถนะของรถจักรยานไฟฟ้า สามารถให้อัตราเร็วสูงสุดในทางเรียบประมาณ 20 กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง โดยมีอัตราเร่งเฉลี่ย 0.31 เมตร ต่อ (วินาที)² นอกจากนั้นยังพบว่ารถจักรยานไฟฟ้าสามารถขับเคลื่อนในทางเรียบได้ระยะทางสูงสุดประมาณ 21 กิโลเมตร ต่อการชาร์จประจุหนึ่งครั้ง