การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดค่าความนำความร้อน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • คมสันต์ อุดมศักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ซังเซ็ง เลียงจินดาถาวร

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการพิเศษฉบับนี้ได้กล่าวถึงรายละเอียดในการศึกษา ออกแบบ และวิธีสร้างชุดทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน (Thermal Conductivity) ของวัสดุ เช่น อลูมิเนียม และทองแดง แบบย่านความร้อนต่ำ (Low Temperature Range) ซึ่งมีแผ่นให้ความร้อน (Hot Plate) เป็นตัวให้ความร้อนถูกประกบอยู่ทางด้านหนึ่งของวัสดุทดสอบ ซึ่งเป็นวัสดุชนิดเดียวกันและมีขนาดเหมือนกันทุกประการ ส่วนอีกด้านหนึ่งประกบไว้ด้วยแผ่นระบายความร้อน (Cold Plate) ที่อุณหภูมิห้องเป็นตัวระบายความร้อน ด้วยวิธีการทดสอบแบบนี้ความร้อนจะไหลจากแผ่นให้ความร้อนผ่านวัสดุทดสอบ ไปยังแผ่นระบายความร้อนแบบการนำความร้อน ผลการทดลองบันทึกเป็นค่าอุณหภูมิที่ผิวของวัสดุทดสอบทั้งสองข้าง ใช้ค่าความแตกต่างของอุณหภูมิที่ผิววัสดุทดสอบทั้งสองด้านมาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนเฉลี่ยของวัสดุที่ทดสอบ การปฏิบัติในครั้งนี้สามารถแบ่งการดำเนินงานออกได้เป็นสองส่วนคือ ส่วนแรกเป็นการศึกษา ออกแบบและสร้างชุดทดสอบ ในส่วนที่สองเป็นการทดลองโดยนำวัสดุมาทำการทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน