การศึกษาจำนวนโครโมโซมไก่ฟ้าไทยบางชนิดจากสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุพัตรา ศรีพลอย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปรียานันท์ แสนโภชน์

  • รองเดช ตั้งตระการพงษ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาจำนวนโครโมโซมของไก่ฟ้าไทย จากสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 5 ชนิด คือ ไก่ฟ้าพระยาลอ( Lophura diardi ) ไก่ฟ้าหลังขาว (Lophura nycthemera jonesi ) ไก่ฟ้าหลังขาวจันทบูร (Lophura nycthemera lewisi ) ไก่ฟ้าหลังเทาแข้งแดง (Lophura leucomelanos crawfurdii) และไก่ฟ้าหลังเทาแข้งตะกั่ว (Lophura leucomelanos linaeta) ทั้งเพศผู้และเพศเมีย เตรียมโครโมโซมด้วยการเพาะเลี้ยงเซลล์เม็ดเลือดขาวที่อุณหภูมิ 39.5 ํC ใน ตู้บ่มคาร์บอนไดซ์ออกไซด์ เป็นเวลา 72 ชั่วโมง เก็บเกี่ยวเซลล์ด้วย เทคนิค Colchicine Hypotonic Fixationairdrying โดย pretreatment ด้วย Colchicine 5% (w/v) เป็นเวลา 20 นาที และทำให้เซลล์บวมด้วย สารละลาย KCl 0.075 M ที่เวลา 25 นาที แล้ว ย้อมด้วยสี Giemsa บันทึกภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงที่กำลังขยาย1,000เท่า ผลการศึกษาพบว่าแต่ละชนิดมีจำนวนโครโมโซมเท่ากันคือ 78 โครโมโซม