การศึกษาจำนวนโครโมโซมและคารีโอไทป์ของสุนัขพันธุ์บางแก้ว (Canis familiaris) ด้วยวิธีการย้อมสีแบบธรรมดา

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุคนธา มะโน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปรียานันท์ แสนโภชน์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาจำนวนโครโมโซมและคาริโอไทป์ของสุนัขพันธุ์บางแก้ว ดำเนินการโดยเตรียมโครโมโซมด้วยการเพาะเลี้ยงเซลล์เม็ดเลือดขาวที่อุณหภูมิ 37 °C ใน CO2 5% เป็นเวลา 72 ชั่วโมง เก็บเกี่ยวเซลล์ด้วยเทคนิค โคลชิซิน ไฮโปโทนิค ฟิกเซชั่น แอร์ดาร์ยอิง ย้อมด้วยสีจิมซ่า 10 % บันทึกภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงที่กำลังขยาย 1,000 เท่า ผลการศึกษาพบว่าสุนัขพันธุ์บางแก้วมีจำนวนโครโมโซม 2n (diploid) เท่ากับ 78 แท่ง โครโมโซมร่างกายทั้งหมดประกอบด้วยโครโมโซมชนิดเมทาเซนทริก ซับเมทาเซนทริก และอะโครเซนทริกขนาดใหญ่ 6 แท่ง ซับเมทาเซนทริกขนาดใหญ่ 12 แท่ง เมทาเซนทริกขนาดกลาง 6 แท่ง ซับเมทาเซนทริกขนาดกลาง 4 แท่ง อะโครเซนทริกขนาดกลาง 14 แท่ง ซับเมทาเซนทริกขนาดขนาดเล็ก 26 แท่ง อะโครเซนทริกขนาดเล็ก 8 แท่ง โครโมโซมเพศในเพศเมียมีโครโมโซมเอกซ์เป็นชนิดเมทาเซนทริกทั้งคู่ ส่วนเพศผู้มีโครโมโซมเอกซ์เป็นชนิดเมทาเซนทริก และโครโมโซมวายเป็นชนิดอะโครเซนทริก มีสูตรคาริโอไทป์ ดังต่อไปนี้ 2n (78)= … L6m + L12sm + M6m + M4sm + M14a + S26sm + S8a + โครโมโซมเพศ