การศึกษาผลกระทบของผงชูรส ต่อการห้ามเลือดในหนูทดลอง (เพศผู้)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อุเทน ทักคุ้ม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุริศักดิ์ ประสานพันธ์

  • รองเดช ตั้งตระการพงษ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาผลของผงชูรสต่อการห้ามเลือดในหนูทดลอง (Rattus norvegieus) โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้ คือ 1. การตัดหางหนูเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของผงชูรสต่อการห้ามเลือด 2. การนำเลือดมาทดสอบระยะเวลาของการเกิดเส้นใยไฟบริน และ 3. การตัดเอาเนื้อเยื่อส่วนหางไปตรวจ ดูลักษณะการสานกันของเส้นใยไฟบรินด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนแบบส่องกราด จากการทดลองเปรียบเทียบระยะเวลาที่เลือดหยุดไหลเมื่อร่างกายเกิดบาดแผล และระยะเวลาที่เลือดเกิดเส้นใยไฟบรินระหว่างกลุ่มทดลองที่ไม่ใช้สารที่มีผลต่อการห้ามเลือด และกลุ่มที่ใช้ผงชูรส (Monosodium Glutamate: MSG) และกลุ่มที่ใช้ NaCl พบว่า ระยะเวลาที่เลือดแข็งตัว และระยะเวลาของการเกิดเส้นใยไฟบริน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % (p