พาวเวอร์ โอทู กู้โลกร้อน Super Power O2 Max

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วีระศักดิ์ แตงมีแสง

  • กชกร ตรีประดับ

  • จิตรระวี เมฆกระจ่าง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ไตรรัตน์ ม้ามงคล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาตรี

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เดิมทีมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่กับธรรมชาติโดยต่างก็ไม่เบียดเบียนกัน แต่ปัจจุบันเมื่อประชากรบนโลกเพิ่มมากขึ้นมนุษย์นำเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น มีการตัดไม้เพิ่มขึ้น จึงทำให้เกิดผลกระทบตามมาคือปัญหาสภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน สิ่งนี้สร้างปัญหาให้กับโลกและตัวมนุษย์เองโดยตรง ปัจจุบันนี้มนุษย์ทุกคนจึงมีความตระหนักในเรื่องของโลกร้อนกันมากขึ้น โดยร่วมกันแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นการใช้ถุงผ้า ลดการใช้สารเคมีที่ไปทำลายชั้นโอโซน และที่สำคัญที่สุดคือการช่วยกันปลูกต้นไม้ โปรแกรม ออกซิเจนช่วยโลก เป็นโปรแกรมเกมส์ที่ให้กลุ่มเด็กและเยาวชนใช้ในการศึกษาเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน ในเรื่องการช่วยกันแก้ปัญหาโลกร้อนด้วยการปลูกต้นไม้ โดยมีหลักการการคำนวณ การตัดสินใจที่ดีที่จะช่วยกันลดปัญหาโลกร้อนในปัจจุบัน