ระบบจำลองการเรียนรู้รหัสคอมพิวเตอร์ (Simulation System of Learning Computer Code : SSLCC)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • 1.ศิริพร บุญเปลี่ยนพล

  • 2.บุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาคนให้สามารถสร้างนวัตกรรมด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะก่อให้เกิดซอฟต์แวร์ หรือฮาร์ดแวร์ ที่จะสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษยชาติ ซึ่งการที่จะได้มาซึ่งสิ่งดังกล่าวนั้น ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญยิ่งคือความรู้ความเข้าใจในระบบพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ดังนั้นโครงงานนี้จะสร้างสื่อการสอนเพื่อจำลองการเรียนรู้รหัสคอมพิวเตอร์ให้เข้าใจอย่างเป็นระบบ และนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดทางด้านคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี ระบบจำลองการเรียนรู้รหัสคอมพิวเตอร์(Simulation System of Learning Computer Code: SSLCC) เป็นเครื่องมือสำหรับสร้างกระบวนการเรียนรู้เรื่องรหัสคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้เรียนสามรถสัมผัสถึงที่มา หลักการทำงาน และความสำคัญในการประยุกต์ใช้รหัสคอมพิวเตอร์ได้อย่างเป็นระบบได้ด้วยตนเอง โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้สร้างชุดการทดลองใหม่ๆ ด้วยเครื่องมือที่จัดเตรียมไว้ให้ได้ด้วยตนเองโดยไม่จำเป็นปรับแก้ไขตัวสื่อหลักที่สร้างมาให้แล้ว SSLCC เป็นสื่อประเภท Simulation สามารถจำลองการเรียนรู้รหัสคอมพิวเตอร์ได้ผ่านทางโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (web browser) โดยใช้เทคนิควิธีของ AJAX, CSS และ JAVA Application เข้ามาช่วยสร้างให้ SSLCC สามารถทำงานได้ทั้งในรูปแบบ Online หรือ Offline ได้ ที่ผู้เรียนและผู้สอนสามารถใช้สื่อจำลองการเรียนรู้รหัสคอมพิวเตอร์ ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นการขยายโอกาสให้กับครูผู้สอนและนักเรียนในโรงเรียน เรียนรู้รหัสคอมพิวเตอร์ให้เข้าใจอย่างเป็นระบบ และนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดทางด้านคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี The most important factor, in developing a qualified human resource to have the ability to create new computer and technology innovations continuously, to invent more computer applications, software and hardware, for mankind’s benefits, is the understanding in the basic computer system. Therefore, this project will present an easy understood instruction media which simulate the learning of computer codes, leading to the development in computer technologies. Simulation System of Learning Computer Code, SSLCC, is the tool for creating a self learning process of computer codes that provided learners histories, mechanical processes, and the significances of applying computer codes. Teachers are the one who develop new sets of experiments by using the prepared functions. There is no need to readjust the main created media. SSLCC is a simulation media that simulate the learning of computer codes via a web browser. AJAX, CSS, and JAVA Application techniques are used in developing this media so that it is accessible in both offline and online status. Thus, there will be more chances for Teachers and students to study and understand the computer codes in process which leads to the development of computer technologies.