มิเตอร์สำหรับวัดปริมาณเอทานอลในแก๊สโซฮอล์ (Ethanol Meter for Gasohol)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วีระศักดิ์ ศรีสุขนิมิต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดวงใจ นาคะปรีชา

  • ณัฐชนน อมรธำมรงค์

  • ชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในงานนี้ได้ทำการออกแบบและสร้างมิเตอร์ต้นแบบสำหรับวัดปริมาณเอทานอลในแก๊สโซฮอล์ หลักการทำงานของมิเตอร์ คือ การสกัดเอทานอล ออกจากน้ำมันแก๊สโซฮอล์ เข้าชั้นน้ำ ตามด้วยการทำปฏิกิริยาของเอทานอล กับน้ำยาเคมีในชั้นน้ำ การวัดค่าการดูดกลืนแสงของสารผลิตภัณฑ์ ซึ่งแปรผันตรงกับความเข้มข้นของเอทานอล กระบวนการทุกอย่างทั้งการสกัด การผสมสาร การเกิดปฏิกิริยาเคมี ตลอดจนการกำจัดตัวรบกวนการวัด ทำได้อย่างอัตโนมัติอาศัยชิ้นงานประดิษฐ์หนึ่ง เรียกว่า “Eth extractor” ซึ่งทำงานภายใต้การไหลอย่างต่อเนื่องของของเหลวที่ไม่ละลายกัน 2 ชนิด และใช้หลักการของความแตกต่างของความหนาแน่นเพื่อกำจัดตัวรบกวน เช่น ฟองอากาศและท่อนน้ำมัน การทำงานของมิเตอร์นั้นถูกควบคุมโดยไมโครคอนโทรเลอร์ คุณสมบัติของมิเตอร์ต้นแบบที่ประดิษฐ์ขึ้น สรุปได้ดังนี้ ขนาดเล็กเคลื่อนย้ายสะดวก (18 x 30 x 18 ลูกบาศก์เซนติเมตร) น้ำหนักเบา (5 กิโลกรัม) ให้ผลการวิเคราะห์ภายใน 6 นาที โดยใช้ปริมาตรน้ำมันแก๊สโซฮอล์เพียง 20 ไมโครลิตร ความคลาดเคลื่อนของมิเตอร์ต่ำ (ร้อยละ 0.62 ของความเข้มข้นเอทานอลโดยปริมาตร เมื่อทดสอบกับสารมาตรฐานเข้มข้นร้อยละ 10 โดยปริมาตร) เมื่อเทียบกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไปจัดว่า ต้นทุนการผลิตต่ำ (ประมาณ 100,000 บาท) เมื่อทำการทดสอบตัวอย่างจำนวน 7 ตัวอย่าง จากบริษัทผู้ผลิตที่ต่างกัน มิเตอร์ให้ผลลัพธ์วิเคราะห์ที่ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญกับเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใช้หลักการ Pair t test