เรารู้ว่าคุณร้อน (I know you feel hot)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิษณุ รถทอง ผู้พัฒนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บำรุง แจ้งจิตร

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอนชิ้นนี้นำเสนอโดยมีโครงสร้างหลักเป็นรูปแบบ webpage ที่ สามารถศึกษาผ่านระบบอินเตอร์เนต เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษา เนื้อหาประกอบด้วย สาเหตุที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และวิธีแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อน นำเสนอในรูปแบบการ์ตูนอะนิเมชั่น เมื่อศึกษาจบในแต่ละบทผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบเพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีเกม “สายสืบโลกร้อน” ผู้เล่นจะต้องค้นหาคำใบ้ข้อมูลที่จะนำมาใช้ตอบปริศนาเกี่ยวกับสภาวะโลกร้อน ภายในเวลา 5 นาที ถ้าหมดเวลา 5 นาทีแล้วผู้เล่นต้องตอบคำถามที่ปรากฏขึ้นมา This teaching aid present by using structure in webpage style can study in internet easily. The context of this program about Global Warning situation, cause, the problems, effect it happen nowadays .the method to solve this world problems. This presentation in animated cartoon, the player have to take a test about the lesson to check comprehension. In addition of this program show game “Global Warning Spy “ the player have to find out questions to get more information to answer about the hot would situation in five minutes if the time up the player have to answer the question immediately .