แกรมม่าพาเพลิน Grammar For Fun

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภาณุทัศ น์ ปิยะนันทสมดี

  • เสกข์ หิรัณยรัชต์

  • ปัญญา มานะเจริญดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นฤมล ปานล้ำเลิศ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาอื่นๆ

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในยุคปัจจุบันเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจัดว่าเป็นยุคแหล่งข้อมูลข่าวสารตลอดจนทำให้ขอบเขตการค้นคว้าหาข่าวสารข้อมูลยิ่งกว้างขวางมากขึ้น อีกทั้งรวมไปถึงข้อมูลในเรื่องของหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ในอินเตอร์เน็ตยังมีปริมาณไม่มากนักรวมถึงข้อมูลยังไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการรวมทั้งการศึกษาค้นคว้าทางหนังสือที่อาจทำให้ผู้อ่านรู้สึกเบื่อกับการศึกษาด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงได้ทำโปรแกรมการเรียนรู้ในเรื่องหลักไวยากรณ์นี้ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ ในการศึกษาจัดให้เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนได้ในอีกลักษณะหนึ่ง ซึ่งเน้นความถูกต้องของเนื้อหาและความสะดวกของผู้ใช้เป็นหลัก ส่วนปรแกรมจะประกอบไปด้วย เรื่องของเนื้อหาในเรื่องของ Tense ,ตัวอย่างของ Tense และแบบทดสอบที่ผู้ใช้สามารถทดสอบความรู้หลังจากผ่านการศึกษามาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว Information Technology nowadays is the most important instrument used to provide and search for wider information. And little Eng lish grammar information on the internet and wrong information on the internet. When user read in the grammar book what it was bore. So producer create this program for user have comfortable of this program . And user have enjoy with program. This program has Tense lesson and Tense exercise after that produce give result when user make exercise finish.