การศึกษาความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กบริเวณโคโรนาของดวงอาทิตย์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รักพงษ์ กิตตินราดร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เดวิด รูฟโฟโล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บรรยากาศชั้นโคโรนาของดวงอาทิตย์เป็นบริเวณที่มีสมบัติทางฟิสิกส์ที่น่าสนใจ กลไกการส่งถ่ายพลังงานมายังบรรยากาศในชั้นนี้เป็นที่สนใจของนักฟิสิกส์ ในปี 1999 ดาวเทียม TRACE ได้พบโครงสร้างที่น่าสนใจเรียกว่า moss ในบริเวณฐานของ coroma loop มีลักษณะเป็นหย่อมมืดและสว่างปะปนกัน ลักษณะเช่นนี้คล้ายกับปรากฏการณ์ dropout ของลมสุริยะเราจึงใช้ทฤษฎีที่อธิบายปรากฏการณ์ dropout มาอธิบายโครงสร้างของ moss โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนเป็นการวิเคราะห์ทางทฤษฎีและการจำลองโดยใช้คอมพิวเตอร์ ในส่วนของทฤษฎีเราพบว่าสามารถอธิบาย moss ได้ด้วยวิธีเดียวกันกับปรากฏการณ์ dropout แต่การจำลองทางคอมพิวเตอร์ให้ผลขัดแย้งกับภาพที่ได้จากดาวเทียม