จราจรน้อยช่วยคุณไค้ The junior traffic can help you

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มลิวัลย์ เกตุไชย

  • นพดล ล้อรัชตกุล

  • สุมาลี โตมา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทองทิพย์ ธนาสมบูรณ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทักษิณาบริหารธุรกิจ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับกฎจราจรโดยรูปแบบของโปรแกรมนี้จะเป็นการจำลองสถานการณ์บนท้องถนนและเป็นการ์ตูนนำเสนอให้รู้จักป้ายจราจรโดยมีหัวข้อดังนี้ การ์ตูนแอนนิเมชั่น บอกเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้รถบนท้องถนน สอนให้รู้จักป้ายจราจรประเภทต่างๆ กฎจราจรเบื้องต้น ป้ายบังคับ1 ป้ายบังคับ2 ป้ายเตือน1 ป้ายเตือน2 ป้ายเตือนในงานก่อสร้าง การจอด การหยุด การกลับ การแซง การใช้สัญญาณ วิธีการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย แบบทดสอบ แบบทดสอบตาบอดสี แบบทดสอบการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ถาม ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ท้องถนน ใบอนุญาตขับขี่ พระราชบัญญัติจราจรทางบก รู้จักโทษของเมาแล้วขับประมวลผลกฏหมายอาญา สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้กฏจราจร เกม เกมสอบใบขับขี่ เกมเกี่ยวกับป้ายจราจร วิธีการเล่นเกมส์ วีดีโอเกี่ยวกับการรณรงค์การใช้รถใช้ถนนและกฎจราจร