TSN ประทะอสุริยะต้านภัยยาเสพติด (The Adventure of TSN)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิราภรณ์ รัตนสินธุ์

  • กมลชนก โพธิเบญจกุล

  • ขวัญชนก แป้นอ้อย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นที พันธุ์ภักดีวงษ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทักษิณาบริหารธุรกิจ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการ TSN ปะทะอสุริยะต้านภัยยาเสพติด (The Adventure of TSN) จะจัดอยู่ในประเภทโครงการเพื่อความบันเทิง จะเป็นเกมแนวตะลุยอวกาศ โดยจะมีศัตรูเป็นตัวยาเสพติด มีหลากหลายรูปแบบ ตามระดับ Levelของเกมแนวนี้ พอฆ่าศัตรูที่เป็นลูกน้องได้เสร็จ อีกจุดเด่นของเกมแนวนี้คือ หัวหน้าศัตรู หรือ Boss เพื่อเป็นจุดดึงดูดให้ผู้เล่นมีความตื่นเต้นอีกต่างหาก เนื้อหาค่อนข้างสนุก ไม่เครียด และเพื่องรงณรงค์ป้องกันไม่ให้เยาวชนไทย ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยเฉพาะในสถานที่ศึกษา เพื่อจะได้กลายเป็นสถานบันที่น่าอยู่โดยปลอดภัยจากยาเสพติด