องค์ประกอบทางเคมีจากเชื้อราทะเลที่ยังไม่ได้จำแนก PSU-F22

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เปมิกา ศรีฟ้า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เมื่อแยกส่วนสกัดหยาบเอทิลอะซิเตทของเซลล์เชื้อราทะเลที่ยังไม่ได้จำแนก PSU F22 ให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีทางโครมาโทกราฟี สามารถแยกสารใหม่ได้ 2 สาร จากข้อมูลทางสเปกโทรสโกปีโดยเฉพาะ 1D และ 2D NMR พบว่า สารทั้งสองเป็นอนุพันธ์ของ pyrone นอกจากนี้ยังอยู่ในระหว่างการวิเคราะห์โครงสร้างอีก 2 สาร