องค์ประกอบทางเคมีจากเนื้อไม้ของมะเฟือง (Averrhoa carambola Linn.)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชมพูนุช จิระพันธุ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุดา จักรทอง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของส่วนสกัดหยาบเอทิลอะซีเตดจากเนื้อไม้ของมะเฟือง (Averrhoa carambola Linn.) ด้วยวิธีทางโครมาโทกราฟี สามารถแยกสารใหม่ได้ จำนวน 2 สาร คือ 3 methoxy 5 undecylphenol (1) และ 2,5 dimethoxy 3 undecylphenol (2) และสารที่มีการรายงานโครงสร้างมาแล้ว ซึ่งเป็นสารประเภท quinone จำนวน 2 สาร คือ 2 methoxy 6 undecyl 1,4 benzoquinone (3) และ 2 hydroxy 5 methoxy 3 undecyl 1,4 benzoquinone (5 O methylembelin) (4) ยืนยันโครงสร้างเหล่านี้ด้วยข้อมูลทางสเปกโทรสโกปี และเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้รายงานมาแล้ว