องค์ประกอบทางเคมีจากดอกและเปลือกหุ้มเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ (Anacardium occidentale)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกพร เจริญรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล

  • เยาวภา สุขพรมา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของส่วนสกัดหยาบเมทานอลจากดอกและเปลือกหุ้มเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ (Anacardium occidentale) ด้วยวิธีทางโครมาโทกราฟีต่างๆ สามารถแยกสารที่มีการรายงานโครงสร้างแล้วจากส่วนดอก จำนวน 2 สาร คือ (E) methyl cinnamatec และ gallic acid methyl ester และจากส่วนเปลือกหุ้มเมล็ด จำนวน 2 สาร คือ anacardic acid และ cardol วิเคราะห์โครงสร้างสารเหล่านี้ด้วยข้อมูลทางสเปกโทรสโกปี และเปรียบเทียบกับข้อมูล 1H และ 13C ที่ได้รายงานมาแล้ว