ความสัมพันธ์ของคุณภาพน้ำและสาหร่ายในคลองสำโรง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สารหทัยรัตน์ สถิตเวโรจน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วรินธร สงคศิริ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ได้ศึกษาจำนวนและชนิดของสาหร่าย และคุณภาพน้ำในคลองสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนและชนิดของสาหร่ายกับคุณภาพน้ำ โดยทำการเก็บตัวอย่างในเดือนพฤศจิกายน 2548 ผลการศึกษาพบสาหร่ายทั้งหมด 5 ดิวิชัน 7 สกุล คือ Eudorina , Oscillatoria , Spirulina, Euglena, Phacus, Ceratium และ Fragilaria โดยมี Oscillatoria, Spirulina และ Eudorina เป็นสาหร่ายสกุลเด่น ความหนาแน่นของสาหร่ายที่มากที่สุดคือ 903 เซลล์ต่อลิตร และน้อยที่สุดคือ 32 เซลล์ต่อลิตร ปัจจัยที่มีผลต่อชนิดและจำนวนของสาหร่าย คือ ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำและค่าความโปร่งแสง