การใช้สมุนไพรยับยั้งและฆ่าเชื้อ Staphyllococus aureus

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อลีนา สรรค์ธีรภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สมชาย สันติวัฒนกุล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้ทำการทดลองฤทธิ์ของสมุนไพร 4 ชนิดต่อเชื้อ Staphyllococus aureus ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคในเนื้อเยื่อเกือบทุกชนิด จากผลการทดสอบพบว่า กระเทียม ข่า ตะไคร้ กะเพรา เมื่อคั้นน้ำและนึ่งฆ่าเชื้อก่อนทำการทดลองพบว่า ไม่มีฤทธิ์ในการฆ่าหรือยับยั้งเชื้อ Staphyllococus aureus แต่พบว่า ถ้าใช้วิธีคั้นสดและทดสอบทันที โดยไม่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อ จะพบว่ากระเทียมมีผล โดยกระเทียมมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ ที่ความเข้มข้น 1:8 และมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อได้ที่ความเข้มข้น 1:4 ส่วนข่าที่คั้นสด ถึงแม้จะมีฤทธิ์ฆ่าหรือยับยั้งเชื้อได้ แต่พบว่า มักจะมีการปนเปื้อนของเชื้อ Bacilli อยู่เสมอ สำหรับตะไคร้ และกะเพรานั้น ก็พบว่า มีการปนเปื้อนของเชื้ออื่นๆ เช่นเดียวกับข่า และยังไม่สามารถยับยั้งและฆ่าเชื้อ Staphyllococus aureus ได้อีกด้วย