ผลของอบเชยที่มีต่อการเจริญของเชื้อราในถั่ว

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิติยา รัตนวงศ์ไพบูลย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วัชรีวรรณ ทองสะอาด

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อบเชย เป็นเครื่องเทศที่นำมาใช้ปรุงแต่งอาหารหลายชนิด นอกจากนี้อบเชยยังมีสารที่สามารถยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ได้ จึงได้นำอบเชยต่างชนิดกัน เพื่อนำมาศึกษาถึงประสิทธิภาพที่เหมาะสมในการยับยั้งเชื้อรา โดยใช้ทดลองกับถั่วลิสงคั่ว ซึ่งเป็นอาหารที่มักขึ้นราง่าย และผู้ประกอบการมักมิได้คำนึงถึงผลเสียต่อร่างกาย เมื่อได้รับประทานถั่วที่ขึ้นรานั้นเป็นเวลานาน การทดสอบประสิทธิภาพของผงอบเชยนั้นได้มุ่งสนใจอบเชยไทย อบเชยเทศและอบเชยญวณ เนื่องจากมักถูกนำมาใช้ปรุงแต่งอาหารกันมาก และหาง่ายในท้องถิ่น โดยทดสอบที่ปริมาณ 50 mg 100 mg และ 300 mg ในผงอบเชยแต่ละชนิด แยกการทดลองเป็น 2 สภาวะ คือถั่วที่เปิดฝา และถั่วที่ปิดฝา โดยผลการทดสอบสรุปได้ว่าผงอบเชยไทยที่ปริมาณ 100 mg ต่อน้ำหนักถั่ว 5 g มีประสิทธิภาพยับยั้งเชื้อราในถั่วได้ดีที่สุด โดยทำให้เกิดเชื้อราในปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับผลการทดลองอื่นๆ แต่อาจมีข้อผิดพลาดของข้อมูลได้ เนื่องจากปริมาณความชื้นและอุณหภูมิในแต่ละวันที่ไม่เท่ากัน จากผลการทดลองในขั้นต้นนี้ อาจนำไปใช้ในการศึกษาและค้นคว้าแนวทางในกรประยุกต์ผงอบเชยในการถนอมอาหารต่อไป