ระบบฐานข้อมูลสถานพยาบาลสัตว์สันทราย

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปรัชญาพร ก้อนเทียน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พริ้มไพร มูลกลาง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สถานพยาบาลสัตว์สันทรายเป็นสถานพยาบาลสัตว์ที่รับสัตว์เลี้ยงเข้ามารับการรักษาซึ่งมีระบบการจัดการกับข้อมูลในระบบเป็นในลักษณะที่ใช้การกรอกข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เจ้าหน้าที่จะกรอกแบบฟอร์มด้วยมือซึ่งง่ายต่อการผิดพลาด สูญหายและฉีกขาดได้ อีกทั้งการสืบค้นเป็นไปได้ยากจึง เกิดความล่าช้าในการทำงาน ดังนั้นจึงเกิดความคิดที่จะสร้างโปรแกรมจัดการในระบบของสถานพยาบาลขึ้นมาเพื่อทำการค้นข้อมูลเช่น ข้อมูลประวัติสัตว์ที่ทำการรักษา เก็บข้อมูล ประมวลผล การคำนวณเงิน และออกรายงานต่างๆเช่น รายงานข้อมูลการสั่งซื้อยาได้อย่างถูกต้องรวดเร็วเพื่ออำนวยความสะดวกต่อเจ้าหน้าที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงและสัตว์เลี้ยงด้วย

The nursing home is a clinic treating sick on injured pets .The Database system has been done manually by filling forms. Data collection is carried out by hand by the medical staff, which could be prone to mistakes, loss or damage. Furthermore, it is very difficult to retrieve, delaying the efficiency of their work. As a consequence, a new and more efficient database program has been create to facilitate the operations of the clinic staff, pet owners and pets themselves. The data include records of treatment, data processing, accounting or charges collected, and reports on medical purchase.