ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช ภัฏเชียงใหม่

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วัชรินทร์ จันทิมา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทิวาวัลย์ ต๊ะการ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษามัธยมปลาย

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการจัดทำ ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้บุคลากรในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ได้จัดการกับเอกสาร ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม โดยเริ่มตั้งแต่ก่อน ระหว่าง และหลังการประชุม รวมทั้งการถ่ายทอดการประชุมผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งได้ใช้ฐานข้อมูล MySQLในการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ใช้ภาษา PHP ในการเขียนเว็บไซต์ประมวลผลการทำงาน และใช้ Apache เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ จากการนำ ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วยในการทำงานเกี่ยวกับการประชุม ส่งผลให้เลขานุการ ที่ดูแลเกี่ยวกับการประชุมสามารถ เชิญการประชุมได้รวดเร็ว จัดการกับเอกสารการประชุมได้สะดวก ง่าย ลดการใช้กระดาษได้มากขึ้น และสามารถตรวจสอบรายงานต่างๆที่เกี่ยวกับการประชุมได้ ในส่วนของบุคลากรทั่วไปสามารถ จัดการกับข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลตารางสอน ข้อมูลการประชุมส่วนตัว ได้สะดวก รวดเร็ว และสามารถรับชมการถ่ายทอดการประชุมในแต่ละครั้งได้โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต Abstract: E meeting for Computer Program faculty of Science and Technology, Rajabhat Chiangmai University.There is the objective for convenience to person in Computer Program. Manage document, all data pertaining to the meeting since begin to end of meeting and video conference on internet network.This system collects data in relational database “MySQL”, uses “PHP” in programming on “Apache” web server. Secretary can be invite person fastness and correct manage document faster than the past, has convenient and easiness paperless and can check report meeting. About general person can manage individual, classroom time and meeting individual convenient and fastness. Can attend meeting from live cam on internet network.