ระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สิริลักษณ์ สิงขรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สารุ่ง ตันตระกูล

  • พิษณู สุขเสริฐ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่การพัฒนาระบบระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดำเนินการตามทฤษฎีของวัฎจักรการพัฒนาระบบงาน (System Development Life Cycle หรือ SDLC) โดยใช้แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD) ในการวิเคราะห์ระบบการทำงาน และใช้ Entity Relationship Model (E R Model) ในการออกแบบเค้าร่าง (Schema) ของระบบฐานข้อมูล ส่วนการพัฒนาระบบใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ MySQL และการเขียนโปรแกรมส่วนที่เป็น Graphical User Interface (GUI) หรือ Front End ของระบบใช้โปรแกรม PHP สำหรับการทำงานบนระบบ Client/Server ใช้โปรแกรมPHP, HTML และ Java Scripts ในส่วนการประเมินบนระบบอินเตอร์เน็ต ผลการวิจัย การพัฒนาระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สามารถสรุปได้ดังนี้ 1. การระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สามารถนำไปใช้ในการจัดเก็บข้อมูล การสืบค้นข้อมูล การประมวลผลข้อมูล ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล และจัดทำรายงานสารสนเทศได้ตรงตามที่ได้ศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบงานใหม่ 2. ความคิดเห็นของผู้ใช้ที่มีต่อระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พบว่ามีความเหมาะสมในด้านความสะดวกและรวดเร็ว เป็นลำดับแรก และด้านสอดคล้องต่อความต้องการของข้อมูล ตามลำดับ ซึ่งทั้งหมดมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก Abstract: The purpose of this research was to develop the Quality Assurance Information System for Chiangmai Rajabhat University. This development was based on System Development Life Cycle (SDLC) Theory, Data Flow Diagram (DFD) was used for the system analysis and Entity Relationship Model (E R Model) for schema design of database system. MySQL was used to develop the management system of relational database and PHP was used to create Graphical User Interface (GUI) or Front End of the System. PHP, HTML and Java Scripts language was use to Client/Server system for assess Internet system. The research revealed that 1. The Quality Assurance Information System for Chiangmai Rajabhat University able to record, search, process, update, edit data and make report follow the new design and analyze system. 2. The 1st remark from the users to the Quality Assurance Information System for Chiangmai Rajabhat University appropriates in accuracy conformity respectively. The next appropriations are data’s completion, convenient and expedition. All of remarks are in the very appropriate level into assumption. 297