โครงงานเรื่องการวัดปริมาณแสงจากดวงอาทิตย์ ที่ถูกดูดกลืนโดยชั้นบรรยากาศและ พื้นผิวของโลกโดยวิธีการวัดความเข้มแสงจากภาพถ่ายดวงจันทร์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปราโมทย์ พงษ์ประเสริฐ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิเชษฐ์ กิจธารา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการวัดปริมาณแสงจากดวงอาทิตย์ที่ถูกดูดกลืนโดยชั้นบรรยากาศและพื้นผิวของโลกโดยวิธีการวัดความเข้มแสงจากภาพถ่ายดวงจันทร์ เป็นโครงงานที่ทำการศึกษาความเข้มแสงของดวงอาทิตย์ที่เปลี่ยนไปเทียบกับเวลาโดยการคำนวณจากกฎของเบียร์ – บูกูเออร์(Beer – Bouguer)และทำการศึกษาความเข้มแสงของดวงจันทร์กับเวลาโดยการวัดความเข้มแสงจากภาพถ่ายของดวงจันทร์แล้วนำภาพมาวิเคราะห์ความเข้มแสงโดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop พบว่ากราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแสงของดวงอาทิตย์กับเวลาเป็นกราฟที่มีลักษณะแบบ s – shape ส่วนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแสงของดวงจันทร์กับเวลาเป็นกราฟที่มีลักษณะของความสัมพันธ์แบบลอการึทึม