โปรแกรมการวิเคราะห์เสียงเปียโน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รพีพร พิมพ์อูบ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อภิเษก หงษ์วิทยากร

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ทำการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเสียงของเครื่องดนตรีเปียโน ซึ่งเครื่องดนตรีชนิดนี้ถือเป็นเครื่องดนตรีมาตรฐานชนิดหนึ่งในการเล่นดนตรีสากลและเป็นเครื่องดนตรีที่นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลาย โครงงานนี้มีเป้าหมายสูงสุดเพื่อทำการวิเคราะห์เสียงที่รับเข้าสู่โปรแกรมและระบุเสียงที่รับเข้ามาว่าเป็นโน้ตหรือคอร์ดใด โดยการวิเคราะห์เสียงทั้งสองลักษณะมีหลักการสำคัญคือการเปรียบเทียบความถี่ของเสียงที่รับเข้าสู่โปรแกรมกับค่าความถี่มูลฐานมาตรฐานของแต่ละตัวโน้ต ซึ่งความถี่ของเสียงที่รับเข้าสู่โปรแกรมได้จากการแปลงแอมพลิจูดของเสียงด้วยสมการ Discrete Fourier Transform (DFT) โดยในส่วนการทำงานของโปรแกรม โปรแกรมมีระบบการทำงาน 2 ลักษณะ คือแบบคงที่ (Static Program) เป็นการทำงานในลักษณะที่มีไฟล์เสียงที่บันทึกไว้แล้ว และแบบพลวัตร (Dynamic Program) เป็นการทำงานในลักษณะไม่มีไฟล์เสียง แต่อาศัยการรับสัญญาณเสียงในขณะที่โปรแกรมกำลังดำเนินการอยู่ จากการทดลองโปรแกรมทั้งสองส่วน พบว่าโปรแกรมแบบคงที่มีค่าความถูกต้องในการวิเคราะห์เสียงร้อยละ 97.75 และโปรแกรมแบบพลวัตร มีค่าความถูกต้องในการวิเคราะห์เสียงร้อยละ 87.61 ซึ่งโปรแกรมนี้อาจพัฒนาต่อไปเป็นโปรแกรมที่สามารถวิเคราะห์เสียงเปียโนที่เล่นเป็นเพลงได้ หรืออาจนำไปใช้ร่วมกับฮาร์ดแวร์ชนิดอื่นเพื่อสะดวกต่อการใช้งาน หรือประยุกต์ใช้กับเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆ