สมการการไหลของเลือดในเส้นเลือด Aorta

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สมาทร ถกลวิบูลย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2550

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สมการทางคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่อธิบายธรรมชาติได้ดีที่สุด ดังนั้นหากอธิบายระบบการไกลเวียนโลหิตในร่างกายมนุษย์ด้วยสมการทางคณิตศาสตร์ จะทำให้การอธิบายชัดเจนยิ่งขึ้น ข้าพเจ้าจึงตัดสินใจทำงานวิจัยชิ้นนี้ เนื่องจากข้อจำกัดในการทำโครงงานข้าพเจ้าจึงทำการหาสมการในเส้นเลือด Aorta เพียงเส้นเดียวก่อนแล้วจึงขยายผลให้ครบทั้งร่างกายในอนาคต ในการดำเนินงานข้าพเจ้าได้ศึกษาหาข้อมูลอันเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการไหลเวียนของเลือด นำมาวิเคราะห์หากปัจจัยใดไม่มีนัยสำคัญมากนัก ได้แก่ ผลจากความเป็น Non Newtonian Fluid และความหนืด (Viscosity) จะไม่คำนึงถึงเพื่อการคำนวณจะได้ไม่ยากนัก ภายหลังจากการพิจารณาถึงความสำคัญของปัจจัยต่างๆแล้ว จึงนิยามลักษณะของหลอดเลือดในอุดมคติขึ้นมาเป็นแบบในการศึกษาคือ ระบบเลือดในอุดมคติจะมีหัวใจเป็นแหล่งจ่ายความดันและเลือดสู่เส้นเลือดอย่างสม่ำเสมอ (ไม่คิดผลซึ่งมาจากอารมณ์) การไหลเวียนของเลือดนี้ไม่มีความหนืด เส้นเลือดจะมีจุดแยกเพียงจุดเดียว ต่อมาจึงใช้ความรู้ทางกลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics) โดยเฉพาะสมการแบร์นูลลี (Bermoulli’s Equation) และอนุกรมฟูเรียร์ (Fourier Series)