การวิเคราะห์รูปแบบหมึกปากกาลูกลื่นด้วยเทคนิคยูวีและวิสิเบิลสเปกโตรสโกปี และ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จันทร์จิรา วิวัฒน์สำเร็จกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อภิวัฒน์ ธีรวุฒิกุลรักษ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจำแนกกลุ่มของปากกาลูกลื่น สามารถทำได้โดยการตรวจวัดหาความแตกต่างของสัญญาณที่ได้จากเทคนิคต่างๆในการวิเคราะห์โดยอาศัยความแตกต่างกันขององค์ประกอบทางเคมีต่างๆที่มีอยู่ในปากกาลูกลื่นแต่ละชนิด ในงานวิจัยครั้งนี้ได้นำเทคนิคยูวี วิสิเบิลสเปกโตรสโกปี (uv visible spectroscopy)และฟูเรียทรานส์ฟอร์มสเปกโตรสโกปี (FT IR : Fourier Transform Infrared Spectroscopy) มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อระบุว่าปากกาลูกลื่นแต่ละชนิดนั้นให้สัญญาณแตกต่างกันอย่างไร สำหรับปากกาลูกลื่นที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้จะใช้ปากกาลูกลื่นที่สามารถหาได้ทั่วไปตามท้องตลาดที่มีความแตกต่างกันทั้งสี ยี่ห้อและรุ่นรวมทั้งหมด 51 ชนิด โดยจะแบ่งตามสีดังนี้ คือปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน 23 ชนิด ปากกาลูกลื่นสีแดง 17 ชนิด และปากกาลูกลื่นสีดำอีก 11 ชนิด จากนั้นจึงวิเคราะห์หาความต่างโดยทำการสกัดหมึกปากกาลูกลื่นออกจากกระดาษด้วยเมทานอล(Methanol)ก่อนที่จะนำมาวิเคราะห์เพื่อจำแนกความแตกต่างและแบ่งปากกาออกเป็นกลุ่มๆ ด้วยเทคนิคดังกล่าวจากผลการทดลองที่ได้จะพบว่าการแบ่งกลุ่มโดยใช้เทคนิค uv visible spectroscopy นั้นสามารถแบ่งกลุ่มได้เป็นกลุ่มใหญ่ๆ จึงไม่เหมาะสมในการวิเคราะห์ และจากเทคนิค FT IR สามารถแบ่งกลุ่มปากกาลูกลื่นตัวอย่างในแต่ละสีออกเป็นกลุ่มได้ดังนี้คือ ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินแบ่งออกเป็น 11 กลุ่ม ปากกาลูกลื่นสีแดง 7 กลุ่ม และปากกาลูกลื่นสีดำ 5 กลุ่ม Classification on ball point pen inks has been studied employing uv visible spectroscopy and Fourier Transform Infrared Spectroscopy. There are 51 pens in this study, different in colors, brands and models. They were divided into 3 groups i.e. 23 blue pens, 17 red pens and 11 black pens. Written ink on paper was extracted with methanol. It was found that uv vis method, can not classified the pens into practiced group.However, FT IR can divide blue, red and black pens into 11, 7 and 5 groups, respectively.