การวิเคราะห์ และสร้างแผนผังสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลาง กลุ่มวิทยาศาสตร์ สาระที่5 เรื่อง พลังงาน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มนตรี นันตา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เชิดศักดิ์ แซ่ลี่

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สสวท (.ร่วมกันจัดทำโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) สควค (.เพื่อผลิตครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นั้นเพื่อให้นักศึกษาในโครงการได้มีความรู้ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญในวิชาการและชำนาญในการสอนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงได้ทำการวิเคราะห์ รวมทั้งจัดทำแผนผังสาระการเรียนรู้ ของหลักสูตรแกนกลางกลุ่มวิทยาศาสตร์ สาระที่ 5 เรื่อง พลังงาน โดยสาระเหล่านี้สอดคล้องกับหลักสูตรของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สสวท (.ในการวิเคราะห์ได้นำเสนอในรูปของตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้แต่ละช่วงชั้น ความรู้ที่ควรจะได้รับ ขอบข่ายความรู้ที่ควรจะได้รับ และกิจกรรมเรียนรู้ที่ควรจะมี สำหรับในส่วนของเนื้อหาขององค์ความรู้ได้แสดงออกมาในรูปของแผนผังสาระการเรียนรู้ ซึ่งเป็นแบบแผนการจัดเนื้อหาการเรียนการสอน เรื่อง พลังงาน ในแต่ละช่วงชั้น ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาตอนต้นจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้เป็นลำดับต่อเนื่อง และมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันโดยมีหัวข้อหลักในเรื่องของ เสียง แสง ความร้อนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ The Ministry of Education, the Department of University, and the Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology(IPST) have been cooperating to produce skillful science and mathematics fore years. I, in order to conform their objective, have made an analysis and strand map of the core curriculum of science literacy on topic 5: Energy. The analysis includes standard evaluation tables for each grade from grade one to twelve, knowledge that students are about to gain and extra activities that help students understand a lesson more clearly. A content of knowledge was presented in a strand map which was divided into five parts; Sound, Light, Heat, Electricity and Electronics.