การศึกษาการกระจายตัวของ gall บนต้นพญาสัตบรรณในเขตตัวเมือง และบริเวณนอกตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤติกา เพ็ชรประกอบ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วนารักษ์ ไซพันธ์แก้ว

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาจำนวน ความหนาแน่น และการขยายขนาดของ gall บนต้นพญาสัตบรรณ (Alstonia scholaris (L.) R.Br.) ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากชุมชนสูงสามแห่ง ได้แก่บริเวณห้องสมุดประชาชน สวนกาญจนาภิเษก และถนนคลองชลประทานบริเวณด้านข้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยพื้นที่ศึกษาทั้งสามแห่งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เปรียบเทียบกับพื้นที่อ้างอิงสามแห่งที่ได้รับผลกระทบจากชุมชนต่ำ คือ บริเวณอาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริเวณโรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง และสหกรณ์เครดิตยูเนียน โดยสองพื้นที่หลังอยู่ใน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ทำการศึกษาในเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 พบว่าแมลงที่ออกมาจาก gall จำนวน 34 ตัว เป็นสปีชีส์เดียวกันทั้งหมด อยู่ในอันดับ Hemiptera วงศ์ Psyllidae และเมื่อทำการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจำนวน gall ต่อใบ ความหนาแน่นและอัตราการขยายขนาดของ gall ในแต่ละพื้นที่ด้วยวิธี One Way ANOVA ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% พบว่าจำนวน gall ต่อใบของถนนคลองชลประทานแตกต่างจากลานจอดรถอาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ในเดือนตุลาคมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และความหนาแน่นของ gall ในเดือนพฤศจิกายน และธันวาคมของบริเวณสวนกาญจนาภิเษก และสหกรณ์เครดิตยูเนียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างผลกระทบจากชุมชนเมืองกับจำนวนและความหนาแน่นของ gall ไม่ได้แสดงผลอย่างเด่นชัด ในขณะที่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากชุมชนต่ำมีแนวโน้มของอัตราการขยายขนาดของ gall สูงกว่าในบริเวณที่ได้รับผลกระทบสูง จากการสำรวจปัจจัยทางกายภาพ คือ อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์อากาศ พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับอัตราการขยายขนาดของ gall Number, density of gall and gall enlargement rate on leaves of Alstonia scholaris (L.) R.Br. were collected from three urban sites which were highly affected by human activities : Chiang Mai Public Library (1), Karn Cha Na Phi Saek Public Park (2) and the roadside at the east gate of Chiang Mai University (CMU) (3) in Amphur Muang Chiang Mai. Three suburban areas with less human activities were selected as reference sites, namely: Ban Mae Dork Daeng School (4), Credit Union of Teacher (5) ;both were located in Doi Sa Ket district, and parking area of 30th Science Building in CMU (6). The data were collected from October to December in 2006. The results showed that all 34 gall making insects were the same species belong to order Hemiptera , family Psyllidae. When compared the average number of gall per leaf, gall density per leaf area and gall enlargement rate in each study area using One Way ANOVA Analysis, it was found that gall number per leaf in (3) was significantly higher than (6) in October and gall density in (5) was significantly higher than (2) in November and December at 95 % confidential limit. However, the relationship between effect of urban and number and density of gall was not clear. Gall enlargement rate tended to be higher in reference sites. Physical factors such as air temperature and relative humidity showed no effect on enlargement rate of gall.