การพัฒนาโปรแกรมจัดสายการแข่งขันเทนนิส กีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วรณัฐ หมีทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ไพโรจน์ สิงโต

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาโปรแกรมจัดสายการแข่งขันเทนนิส มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมในการจัดสายการแข่งขัน พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลประวัตินักกีฬา จัดเก็บผลการแข่งขัน โดยใช้ทฤษฏีการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ Microsoft SQL 2000 Sever ใช้โปรแกรมภาษา Microsoft Visual Basic 6.0 ในการติดต่อกับผู้ใช้และฐานข้อมูล จากการพัฒนาโครงงานนี้ จะได้โปรแกรมที่สามารถช่วยในการจัดเก็บข้อมูลนักกีฬาได้อย่างถูกต้อง จัดทำสถานภาพนักกีฬา จัดสายการแข่งขันได้อย่างรวดเร็ว