การพัฒนาระบบเครื่องมือช่วยสร้างบทเรียนผ่านระบบเครือข่าย

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อัญชลี พรมลังกา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปริศนา ตรีนารัตน์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาระบบเครื่องมือช่วยสร้างบทเรียนผ่านระบบเครือข่าย มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยในด้านการสอนของอาจารย์ ให้สามารถปรับปรุงเนื้อหาบทเรียนและข้อสอบได้ ช่วยให้ผู้เรียนเข้าเรียนได้ทุกสถานที่และตลอดเวลาที่สนใจ โดยใช้ความรู้ด้านการออกแบบระบบและจัดการฐานข้อมูล ซึ่งข้อมูลจะถูกเก็บอยู่ในฐานข้อมูล MySQL ที่ถูกจัดการด้วยภาษา PHP จากการดำเนินการทำให้ได้ระบบที่มีความสามารถ คือ อาจารย์สามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาและข้อสอบได้ สามารถติดตามผลการเข้าใช้ระบบของนักศึกษาได้ และสามารถควบคุมการวัดผลและประเมินผลได้ สำหรับนักศึกษาสามารถเข้าศึกษาและทำข้อสอบได้ เมื่อสอบเสร็จจะทราบผลคะแนนทันที