การออกแบบและพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรายวิชา ระบบปฏิบัติการ 2 กรณีศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบูรณ์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปิยะนุช วิไลวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประยูร ไชยบุตร

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรายวิชาระบบปฏิบัติการ 2 ในรูปแบบของการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและใช้เป็นสื่อการสอนเพิ่มเติมให้กับนักศึกษาในรายวิชาระบบปฏิบัติการ 2 (ติดตั้งระบบเครือข่ายด้วยระบบปฏิบัติการ FerrBSD) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในการดำเนินการวิจัย ผู้วิจัยใช้กระบวนการพัฒนาระบบแบบ System Development Life Cycle (SDLC) 7 ขั้นตอน โดยผู้วิจัยได้เริ่มดำเนินการจากการกำหนดปัญหาในการวิจัยนำมาวิเคราะห์ความต้องการของผู้สอน ผู้เรียนและเนื้อหารายวิชาองค์ประกอบของอีเลิร์นนิ่งแล้วนำมากำหนดรายละเอียดของระบบ ซึ่งประกอบไปด้วย คำแนะนำในการใช้งานบทเรียน แบบทดสอบก่อนเรียนแบบทดสอบหลังเรียน เนื้อหา บทเรียน แบบฝึกหัด กระดานข่าว และข้อมูลอาจารย์ผู้สอนโดยจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL ใช้โปรแกรมสำหรับเขียนสคริปต์ภาษา HTML เพื่อสร้างส่วนของการติดต่อกับผู้ใช้งาน เมื่อนำบทเรียนไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่เรียนในรายวิชาระบบปฏิบัติการ 2 พบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจในการใช้งานระบบอยู่ในระดับดี Abstract: The objective of this research was to design and develop an electronic subjective operational system 2 in terms of knowledgement though the internet network, as well as using foe supplementary teaching media to students in the subjective lesson operational system 2 (Installing Network system with freeBSD 6.2 operational ) of Phetchabun Rajabhat University. In the implementation of the research the researcher used the process of System Development Life Cycle (SDLC) 7 steps by setting up problems the research, analysing the needs of teachers, students and the content of subject in the E learning and setting the up system in deltaic which consisted of advices to use the lesson, lesson test from, pro study test from, content of the lesson, Exercise Noticeboard conversation room. Teaching Information was saved by MySQL database edit plus as a program for writing script in HTML language. For the users. The lesson was used with 30 sample who were the students in the Computer science Program in faculty of Science and Technology of Phetchabun Rajabhat University. It was found that the system was satisfactory.