เว็บไซต์สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิศาชล นวลแก้ว

  • เยาวดี วิเศษสินธุ์

  • อรพรรณ ชำนาญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศิริรัตน์ วณิชโยบล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เว็บไซต์สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ เป็นเว็บไซต์ไว้สำหรับบริการผู้ใช้ชาวต่างชาติที่มีความประสงค์จะเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในระหว่างการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลาสั้นๆ โดยภายในเว็บไซต์ประกอบไปด้วยบทเรียนทั้งหมด 12 บท และในแต่ละบทเรียนจะมีแบบทดสอบซึ่งในส่วนของการเข้าใช้บทเรียนและการเข้าใช้งานในส่วนแบบทดสอบผู้ใช้จะต้องเป็นสมาชิกเท่านั้น ส่วนการใช้งานส่วนอื่นๆ บุคคลทั่วไปรวมทั้งสมาชิกสามารถเข้าใช้งานได้เหมือนกัน เช่น ความรู้ทั่วไปด้านประมุขของประเทศไทย ความรู้ทั่วไปด้านวัฒนธรรมไทย และสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยเป็นต้น ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้จัดทำเว็บแอปพลิเคชั่นเว็บไซต์สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาตินี้ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยและสามารถหาความรู้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลา เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม คือ phpMyAdmin ฐานข้อมูลที่ใช้ คือ MySQL Abstract: The aim of this Senior Project is to design and develop the Web based Teaching Thai Language for Foreigners. The website supports foreigners who would like to learn Thai language to communicate during their visit Thailand for short time. It consists of information about Thailand such as king, culture, traveling and etc. Besides,it offers 12 learning materials and 12 test for members.The website is implemented with PHP, using MySQL as a database management.