องค์ประกอบทางเคมีจากเนื้อไม้มะพูดป่า (Garcinia nervosa)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชมพูนุท นันทเมธี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการแยกส่วนสกัดหยาบเมทานอลของเนื้อไม้มะพูดป่า (Garcinia nervosa) ด้วยวิธีทาง โครมาโทกราฟีต่างๆ สามารถแยกสารใหม่ได้จำนวน 2 สาร โดยเป็นสารประเภทไอโซคูมารินและ ฟีนอลลิก อย่างละ 1 สาร และสารที่มีการรายงานโครงสร้างแล้วจำนวน 6 สาร โดยจัดเป็นสารประเภท ไบฟลาโวน 2 สาร สารประเภทแซนโทน 2 สาร สารประเภทไอโซคูมาริน 1 สาร และสารประเภท แลคโทน 1 สาร วิเคราะห์โครงสร้างของสารเหล่านี้โดยใช้ข้อมูล 1D และ 2D NMR สเปกโทรสโกปี สำหรับสารประกอบแลคโทนทำการแยกและวิเคราะห์โครงสร้างในรูปอนุพันธ์อะซีเทต