องค์ประกอบทางเคมีจากใบจุมพุต (Garcinia priniana)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สลิลลา ศรียาภัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล

  • เยาวภา สุขพรมา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของส่วนสกัดหยาบเมทานอลจากใบจุมพุต (Garcinia priniana) ด้วยวิธีทางโครมาโทกราฟีต่างๆ สามารถแยกสารใหม่ได้จำนวน 1 สาร คือ อนุพันธ์ของ flavanone glycoside และสารที่มีการรายงานโครงสร้างมาแล้ว จำนวน 4 สาร คือ friedelin, GB 1a, morelloflavone และ D glucopyranosiduronic acid และอยู่ในระหว่างการวิเคราะห์โครงสร้าง จำนวน 2 สาร วิเคราะห์โครงสร้างสารเหล่านี้ด้วยข้อมูลทางสเปกโทรสโกปี และเปรียบเทียบกับข้อมูล 1H และ 13C ที่ได้รายงานมาแล้ว