การศึกษาประสิทธิภาพการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงในช่วงที่มองเห็นโดยใช้ B-doped TiO2 เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฐาปกรณ์ ตรีอุดม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยเรื่องนี้ศึกษากระบวนการสังเคราะห์และประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยา B doped TiO2 การสังเคราะห์ทำโดยวิธีโซล เจล ซึ่งเตรียมได้จาก Titanium(IV)bis(ethyl acetoacetato)diisopropoxide ผสมกับสารละลายกรดบอริกความเข้มข้น 1 โมลาร์ และให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 400 600 oC จากนั้นวิเคราะห์ลักษณะของตัวเร่งปฏิกิริยาที่ได้ด้วยเทคนิค XRD พบว่า B doped TiO2 มีขนาดอนุภาคระดับนาโนเมตร มีโครงผลึกผสมระหว่างอะนาเทสและรูไทล์ เมื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงพบว่าตัวเร่งปฏิกิริยา B doped TiO2 สามารถเร่งปฏิกิริยาการย่อยสลายโดยใช้แสงของ phenanthrene ได้